सेवाप्रदायकको व्यवहारबाट तपाई कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

धेरै सन्तुष्ट
18% (2 votes)
सन्तुष्ट
27% (3 votes)
सामान्य सन्तुष्ट
9% (1 vote)
असन्तुष्ट
45% (5 votes)
Total votes: 11