सेवाप्रदायकको व्यवहारबाट तपाई कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

धेरै सन्तुष्ट
25% (2 votes)
सन्तुष्ट
25% (2 votes)
सामान्य सन्तुष्ट
13% (1 vote)
असन्तुष्ट
38% (3 votes)
Total votes: 8